Karol Zabielski

63%
40
24

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
System ogłupia i ograbia Polaków - Czas się obudzić i dokonać zmian póki jeszcze możemy to zrobić
Pełny opis
Nastał czas, aby Polacy wreszcie się obudzili i uwolnili z mroków poddaństwa jakim spowili nasz kraj rządni władzy i pieniędzy ludzie. System w naszym kraju systematycznie ograbia i ogłupia Polaków, dzięki czemu mają oni absolutną władzę i potrafią przegłosować najbardziej absurdalne prawo godzące w podstawowe prawa człowieka. Nie może być tak, że ludzie dobrzy i dbający o los naszego państwa umierają w pohańbieniu i ubóstwie, a elita pławi się w zrabowanych od naszego Narodu bogactwie. Jeżeli nic nie zrobimy, aby zmienić układ rządzący w naszej ojczyźnie już niedługo staniemy się bezwolnym i zdegradowanym społeczeństwem, które będzie umierać na kolanach błagając o kromkę chleba dla siebie i naszych bliskich. Postulaty: Zmiana prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób, które pełniły takie funkcje przed 01.01.1990 r. Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników, funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy. Zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, które może trwać do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości. Zmiana prawa podatkowego i wprowadzenie jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku, wszystkich artykułów związanych z wychowaniem, wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług szkoleniowo oświatowych w części dotyczących wykonywania tych usług dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zwolnienie z podatku VAT leków oraz wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych. Obligatoryjne wykreślenie osoby z bazy BIK posiadającej zadłużenie do 500 zł. Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych, umiejscowionymi w szpitalach specjalistycznych, przychodniach, przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca zamieszkania powiązanych z systemem eWUŚ. Zrównanie emerytur służb PRL-u obliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka. Likwidacja ZUS i KRUS a następnie przekazanie środków na prywatne konta emerytalne i wprowadzenie prawa dobrowolnego ubezpieczania się zamiast dotychczasowego obowiązku nałożonego na pracodawcę. Zmiana ustawy Kodeks karny poprzez podwyższenie kar dla sprawców przestępstw, popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenie kary za przestępstwo pedofilii od 5 lat do kary dożywocia. Natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej, Kontroli Skarbowej i przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednich, nowo utworzonych departamentów Policji. Likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, za wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi. Zmiana przepisów ustawy Kodeks karny poprzez obligatoryjne, warunkowe umarzanie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa z okresem próby do roku. Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą przez osoby fizyczne, studentów oraz młode małżeństwa/związki partnerskie na okres 2 lat, od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego/partnerskiego. Zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzania podatku CIT przez sieci handlowe i korporacje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych a także osób zwolnionych w trybie zwolnień grupowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń węgla kamiennego. Ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki Narodowym Portalem Informacyjnym.
Data rejestracji
4 years ago
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak