W pełni demokratyczne wybory

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Demokratyczny wybór piastujących władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Pełny opis
Władza ustawodawcza może być sprawowana bezpośrednio (poprzez samodzielne głosowania nad ustawami – siła głosu równa 1, przez OIU) lub pośrednio (poprzez mianowanie przedstawiciela – posła, któremu powierzamy nasz głos, a on nim rozporządza – siła jego głosu jest równa ilości obywateli, którzy go mu przekazali, również przez OIU z tym że głosowania posłów są jawne). Swojego posła można w każdej chwili odwołać (odebrać mu swój głos, chociaż może on dysponować nadal głosami innych obywateli) i mianować innego (poparcie uaktualniane na bieżąco, brak tradycyjnych wyborów), jak również zmienić wybór przez niego dokonany (otrzymujemy potwierdzenie) za pomocą naszego głosu (tydzień na zmianę). Zgłaszanie postulatów odbywa się również przez OIU ( 321my.wordpress.com/z3/ ). Władzę wykonawczą można sprawować poprzez mianowanie dla siebie starosty (można go w każdej chwili odwołać), bądź bezpośrednio poprzez obranie się swoim własnym starostą (powołując powiat w granicach swojej działki). Starosta zarządza powiatem, czyli obszarem obejmującym własności jego wyborców lub jego samego. Starosta podejmuje wszelkie decyzje wewnątrz swojego powiatu (niezależnie czy jest jego jedynym mieszkańcem, czy został mianowany przez innych, na wspólny obszar), na które Konstytucja pozwala (ustala przepisy samorządowe, czyli może ustanawiać składki na wspólne cele, walutę wewnętrzną, obsadzać naczelników prywatnych szpitali, szkół, banków, mediów okręgowych, ustalać ich zakres obowiązków i rozdzielać pomiędzy nich środki). Wszyscy starostowie wspólnie wybierają wojewodów na wszystkie gminy (60 równych powierzchni) w kraju (a nie tylko własnej gminy). Wybory wojewodów polegają na tym, że każdy starosta przekazuje całą siłę swojego głosu (siła głosu równa jest ilości swoich wyborców) na jednego kandydata lub dzieli ją pomiędzy kilku kandydatów. Wojewoda zarządza obszarami publicznymi wraz z ich zabudowaniami (szkoły, szpitale, fabryki, koszary, mieszkania spółdzielcze, boiska, teatry, drogi, koleje, wodo- i gazociągi, sieci elektryczne i telekomunikacyjne oraz wszystko inne co znajduje się na gruntach publicznych jak lasy, albo jeziora) w obrębie swojej gminy – osobiście odpowiada za wykorzystanie środków z podatków, zgodnie z ustaleniami OIU. Sztab wojewody zajmuje się wydawaniem wiz turystycznychoraz wnioskiami o prawo do tymczasowego, albo stałego pobytu (obywatelstwo zostaje nadane po okresie stałego zamieszkania w Polsce przez co najmniej ostatnią połowę swojego życia). Wojewodowie razem opiekują się witryną państwową (dziennik ustaw, głosowania, przedsięwzięcia państwowe, kartoteka obywatelska). Na czas wojny wojewodowie wybierają hetmana, który pełni rolę zwierzchnika sił zbrojnych. Władza sądownicza również może być sprawowana samodzielnie (obwołanie się własnym sędzią grodzkim), albo przez mianowanie swojego przedstawiciela. Sędzia (jak i poseł, starosta, albo wojewoda) może powołać (i rozwiązać) swoją kancelarię, która ma prawo orzekania w jego imieniu, ale za których działania on odpowiada. Pierwszą rozprawę prowadzi sędzia grodzki ofiary lub sama ofiara w przypadku bycia własnym sędzią grodzkim. Gdy ofiarą jest sędzia wyższej instancji, to może on prowadzić swoją sprawę tylko jako sędzia grodzki, a gdy ofiara będąca swoim sędzią nie jest w stanie prowadzić sprawy to przechodzi ona do wyższej instancji gdzie przejmuje ją dwóch, losowych sędziów apelacyjnych). Oskarżony może być uwięziony (przed zapadnięciem wyroku, w osobnej celi) do miesiąca czasu, za zgodą sędziego apelacyjnego jeśli zagraża innym lub mógłby mataczyć w sprawie. Ofiara dysponuje prawem łaski (od kary, bo wpis o przewinieniu zostaje umieszczany w kartotece obywatelskiej urzędowo). W razie wątpliwości co do wyroku na szczeblu grodzkim, skazany może odwołać się do sądu apelacyjnego (sprawę prowadzi dwóch sędziów – wybrany po jednym przez każdą ze stron), a dalej do Najwyższego (gdy sędziowie apelacyjni nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wyroku, bądź jedna ze stron czuje się nim pokrzywdzona i uzyskała przychylną opinię trzech sędziów apelacyjnych). Sędziowie grodzcy mianują sędziów sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego. Wybory sędziów wyższych odbywają się na tej samej zasadzie co wybory wojewodów (z tym że są to dwa odrębne głosowania). Ilość sędziów apelacyjnych (jeden na określoną ilość pełnoletnich obywateli w kraju) i Sądu Najwyższego (liczba bezwzględna) określona jest ustawą.
Utworzono
5 lat temu
Ostatnia modyfikacja
4 lata temu
Tagi
Demokracja bezpośrednia władza przedstawicielska

Reprezentanci popierający ten postulat: