Jan Sposób

65%
26
14

Okręg wyborczy
Okręg nr 6 - Lublin
Krótki opis
Pochodzę z Podlasia, z ziemi radzyńskiej, z rodziny chłopskiej, wychowany w duchu patriotyzmu i wiary chrześcijańskiej, w umiłowaniu wolności i Ojczyzny.
Pełny opis
Wykształcenie: • Studia Magisterskie Ochrony Przyrody i Krajobrazu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie • Studia Podyplomowe: Wydział Architektury i Urbanistyki, Politechnika Warszawska • Studia Inżynierskie Wydział Rolny Akademii Rolniczej w Lublinie • Technikum Leśne w Brynku, tytuł zawodowy – technik leśnik Doświadczenie zawodowe wynikają z pracy na różnych szczeblach administracji leśnej Nadleśnictwa Radzyń Podl., Świdnik, Regionalna Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Lublinie oraz Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w roli inspektora ds. leśnictwa i łowiectwa. Byłem również nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Leśnym w Lublinie. Doświadczyłem także pracy naukowej w Akademii Rolnicza w Lublinie, Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin pełniąc role kierownika stacji doświadczalnej. Przez wiele lat prowadziłem własną działalność gospodarczą w zakresie sporządzania Projektów urbanistycznych, urządzania lasów i terenów rolnych, projekty terenów zieleni, prowadzenie szkoleń i sporządzanie biznesplanów, Kompetencje: • Znajomość prawa administracyjnego; wydawałem w imieniu Wojewody decyzje, przygotowywałem rozporządzenia i zarządzenia w/s leśnictwa i łowiectwa; • Znajomość ustaw o lasach i ochronie środowiska, byłem członkiem zespołu w Ministerstwie Leśnictwa do opiniowania ustawy o lasach (oraz rozporządzeń do tej ustawy), ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; • Znajomość funduszy strukturalnych, organizowałem wojewódzki program zwiększania lesistości –nagroda: Złoty Medal Ministra Ochrony Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska; • Znajomość prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, samodzielnie wykonywałem miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla gmin oraz strategie rozwoju; Jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Koreus - Konfederacji Reform Ustrojowych; prace tego zespołu są podstawą mojego programu wyborczego. Moje doświadczenie związane z organizacją kampanii wyborczej to dwukrotna rejestracja list wyborczych z sukcesem. Moja aktywność w sieci to prowadzenie bloga [www.sposob.com.pl](www.sposob.com.pl), Grupa Ruch obudzonych na Facebooku [https://www.facebook.com/groups/ruch.oburzonych/?ref=bookmarks](https://www.facebook.com/groups/ruch.oburzonych/?ref=bookmarks), [Sumienie Narodu ](https://www.facebook.com/Sumienie-Narodu) oraz 41 grup Koreusa, przypisanych do każdego okręgu wyborczego, np.: [Klub Koreus okr. 19 Warszawa] (https://www.facebook.com/groups/721744381270960/)
Data rejestracji
8 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

  • Brak

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak

Postulaty, które popieram:

  • Brak